Menu

Anunțuri

Masuri de informare şi publicitateaplicate in cadrul proiectului

Postat de Administrator (admin) pe Sep 28 2012
Anunțuri >>

 

Masuri de informare şi publicitateaplicate in cadrul proiectului

„Calificarea şi recalificarea - O nouă şansă pentru viitorul tău”

Contract POSDRU/104/5.1/G/81369

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului „Recalificarea - un nou început pentru viitorul tău profesional” POS DRU/104/5.1/G/76901, implementat de Oraşul Ulmeni în parteneriat cu comunaBăseşti şi AJOFM Maramureş, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Cuprins

1. Introducere

1.1 Prezentare proiect

1.2 Prezentarea generală a măsurilor de Informare și Publicitate din cadrul proiectului

2. Reguli esențiale privind implementarea activităților de Informare și Publicitate în cadrul proiectului

3. Metodologia

3.1 Tipuri de comunicare şi transfer de informaţii

3.2 Planificarea activităților de informare și publicitate în funcție de graficul de implementare al proiectului (GANTT)

4. Planificarea evenimentelor care vor fi organizate în decursul proiectului

4.1 Activități întreprinse pentru pregătirea evenimentelor

4.2 Activităţi întreprinse în timpul desfășurării Evenimentelor

4.3 Activități post-eveniment

 

1. Introducere

 

1.1 Prezentarea proiectului

Având în vedere numărul ridicat de șomeri din ariile teritoriale ale orașului Baia Sprie, proiectul „Calificarea şi recalificarea - O nouă şansă pentru viitorul tău”demarat de Oraşul Baia SprieAJOFM Maramureş cuprinde un set de activităţi prin care se doreşte dobândirea de noi cunoştinţe care să le faciliteze procesul de reîntoarcere în activitate a 250de şomeri din judetul Maramures şi obţinerea unui loc de muncă.

Astfel prin acest proiect, 250de şomeri au avutşansa:

-                          Să urmeze gratuit unul din cele 10cursuri de formare profesională ce se desfăşoara în cadrul proiectului. Fiecarecurs de calificare se finalizeazacu atribuirea unei diplome acreditate şi recunoscută.

-                          Să fie indumati profesional de către un consilier de orientare profesională.

-                          Să fie informaţi cu privire la oportunităţile oferite prin intermediul proiectului şi nu numai.

-                          Să fie asistaţi în planificarea carierei şi spijiniti în căutarea unui loc de muncă.

-                          Să fie ajutaţi să îşi găsească un nou loc de muncă pe baza calificărilor obţinute prin intermediul târgurilor de joburi ce s-auorganiza în cadrul proiectului, beneficiind astfel de şansa de a interacţiona direct cu angajatorii.

-                          Să participe la seminariile speciale privind noile reglementări în domeniul egalităţii de şanse şi de gen şi privind diversitatea la locul de muncă. Aceste seminarii au avut rolul de a creşte respectul faţă de sine, în cadrul lor fiind prezentate drepturile şi obligaţiile fiecărui angajat şi angajator.

Diversitatea activităţilor proiectului va spori interesul şomerilor pentru căutarea şi identificarea unor locuri de muncă, îi va determina să se implice în activităţile specifice şomerilor, oferindu-le şansa de a-şi creşte nivelul de pregătire şi implicit şansele de integrare într-o piaţă a muncii extrem de dinamică.

Orașul Baia Spriein parteneriat cuAgenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Maramureș au accesat în acest sens o finanțare nerambursabilă în valoare de 1.346.953lei din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Proiectul s-aimplementatpe o perioadă de 24 luni, începând cu 01.01.2010 până în 31.12.2012, locaţia implementării proiectului fiind România, Regiunea de dezvoltare Nord – Vest, judeţul Maramureş, Oraş Baia Sprie.

 

Implementarea acestui proiect este necesară dat fiind numărul mare de șomeri, care nu au o calificare sau au o calificare care nu mai este de actualitate şi nu reușesc să își găsească o slujbă. Luând în considerare societățile comerciale care își desfășoară activitatea pe razele teritoriale vizate de proiect s-aurmăritimplementarea unor cursuri caracteristice domeniilor de activitate dezvoltate de către societățile mai sus amintite.

Partener în cadrul acestui proiect esteAJOFM Maramureş.

 

1.2 Prezentarea generală a măsurilor de Informare și Publicitate din cadrul proiectului

Activitățile de informare și de publicitate din cadrul proiectului „Calificarea şi recalificarea - O nouă şansă pentru viitorul tău”au ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare a nevoii și a posibilităților de a integra sau reintegra pe piața muncii din razele teritoriale ale orașului Baia Spriesi judetului Maramures persoanele care fac parte din grupul țintă și de a informa opinia publică în legătură cu obiectivele şi activităţile.

 

Măsurile de informare și publicitate stabilite în cererea de finanțare au condus la întreprinderea următoarelor acţiuni în cadrul proiectului:

- Elaborarea conceptului şi scenariului pentru toate tipurile de evenimente;

- Stabilirea perioadelor de desfășurare şi locaţiei evenimentelor;

- Conceperea şi tipărirea materialelor informative de promovare (agende veniment, mapă, pliante, pix, etc.);

- Elaborarea layoutului şi producerea materialelor de semnalizare (afişe);

- Publicarea comunicatelor de presă în scopul promovării evenimentelor

- Întocmirea textului pentru spot-uri TV;

- Fotografierea evenimentelor, cu mijloacele disponibile;

 

Caracteristici tehnice minime pentru materialele care au fostfurnizate de o companie specializată în servicii și producţie de materiale publicitare s-austabilitîmpreună cu beneficiarul și aurespecta întocmai normele de identitate vizuală prevăzute în MIV. Înainte de listare, materialele publicitare aufosttransmise organismului intermediar pentru o consultare prealabilă în vederea respectării normelor de identitate vizuală prevăzute în MIV.

 

În cadrul proiectului au fost prevăzute următoarele activităţi/subactivitatii de informare şi publicitate:

 

AT.3 Activitatea de informare şi publicitate.

3.1 Organizarea unei conferinţe pentru lansarea proiectului.

3.2 Organizarea unei conferinţe la sfaristul primului an de implementare a proiectului.

3.3 Organizarea unei conferinţe la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului.

3.4 Realizarea unui website care să conţină toate informaţiile relevante despre proiect.

3.5 Realizarea materialelor publicitare necesare pentru vizibilitatea proiectului.

3.6 Distribuirea materialelor publicitare achiziţionate.

3.7 Organizarea unui eveniment pentru diseminare de bune practici la nivel judeţean.

Beneficiarul şi toţi partenerii au avut sarcina de a organiza, din punct de vedere conceptual şi logistic toate evenimentele din proiect: Conferinţa de lansare, Conferința la sfârșitul primului an de implementare a proiectului, Conferința de la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, Realizarea unui website care să conțină toate informațiile relevante despre proiect, Realizarea materialelor publicitare necesare pentru vizibilitatea proiectului, Distribuirea materialelor publicitare achiziționate precum si organizarea și evenimentuluipentru diseminarea de bune practici la nivel județean.

 

- În contextul organizării evenimentelor, beneficiarul şi partenerulsausunt responsabili cu stabilirea conceptului evenimentelor şi a scenariului de desfăşurare a acestora, cele două dimensiuni fiind structurate în jurul identităţii proiectului.

- Beneficiarul astabilitlocaţiile evenimentelor şi împreună cu reprezentanţii partenerilor va amenaja/decora fiecare locaţie.

- Beneficiarul a redactattextele şi a propuslayoutul pentru materialele de informare şi de promovare: invitaţie, broşura, program eveniment, diplome, banner, mape, pliante, pixuri, roll-up, comunicate de presă. Elementele de vizibilitate descrise în Manualul de Identitate Vizuală nu se modifică.

-  Beneficiarul a conceputmaterialul pentru spoturile radio.

- Beneficiarul a realizatşi materialul pentru spoturile TV care a anunțatcu privire la implementarea proiectului şi a invitatmembrii grupului ţintă să participe la implementarea acestuia. Beneficiarul s-aasiguratde asemenea că spoturile transmise vor fi astfel concepute pentru a avea caracter de ştire și au fostdifuzate în așa fel încât mesajul să ajungă la toți membrii grupului țintă.

 

Persoana desemnată pentru a se ocupa şi gestiona activitatea de informare şi publicitate este Responsabilul cu informarea şi publicitatea, acesta a avizatşi iniţiattoate acţiunile de informare/mediatizare/publicitate de pe parcursul implementării proiectului, realizând raportări către coordonatorul de proiect cu privire la desfăşurarea activităţilor de mediatizare a proiectului.

 

Responsabilul cu informarea şi publicitatea asigura vizibilitatea proiectului și informarea opiniei publice. Responsabilul cu informarea și publicitatea, în cadrul prezentului proiect, s-aocupatde monitorizarea tuturor documentelor publicitarea din cadrul proiectului, asigurându-se că acestea întocmesc normele de identitate vizuală prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală. De asemenea responsabilul informare şi publicitate este un intermediar între proiect și opinia publică permițând să fie diseminate doar comunicările cu un mesaj valid, care sunt conforme cu regulile și reglementările FSE și POSDRU.

 

Având în vedere conceperea de materiale promoționale, respectiv crearea unui web site dedicat proiectului și actualizarea regulată a informațiilor din cadrul acestuia, partenerii s-auimplicatdirect, furnizând expertului în informare și publicitate toate datele necesare astfel, asigurându-se o transparență totală vizavi de activitățile desfășurate în cadrul proiectului.

 

Acțiunile și campaniile de informare au facutpublice obiectivele și realizările proiectului punând în evidență contribuția și eforturile orașului Baia Spriein parteneriat cuAJOFM Maramureș pentru realizareaacestuiproiect de succes.

 

2. Reguli esențiale privind implementarea activităților de Informare și Publicitate în cadrul proiectului

Dat fiind calitatea de beneficiari al asistenţei financiare nerambursabile prin POSDRU, orașul Baia Sprieși partenerii săi au:

A) asiguratvizibilitatea adecvată, transparenţa şi promovarea corespunzătoare a proiectului, a obiectivelor şi rezultatelor obţinute;

B) asiguratinformarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asistenţa financiară nerambursabilă obţinută din fondurile europene;

C) vor asigura, la finalizarea proiectului, informarea tuturor părţilor implicate în proiect cu privire la finanţarea obţinută şi la rezultatele proiectului, cu menţionarea faptului că acordarea cofinanţării s-a realizat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social European;

D) notificatîn mod clar şi prin mijloace adecvate faptul că proiectul implementat a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European;

E) asiguratcă orice documentdin cadrul proiectului, auinclusun paragraf sau o menţiune care să facă referire la faptul că proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013;

F) asiguratresursele bugetare corespunzătoare pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare.

Responsabilitățile beneficiarilor sunt prevăzute de art. 69 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999, şi de art.8 şi art.9 din Regulamentul Comisiei (CE) nr.1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European, prevederi preluate și în contractul de finanțare.

 

Dat fiind măsurile prevăzute mai sus, în calitate de beneficiar orașul Baia Spriea realizatmăsurile de informare şi de publicitate prevăzute de regulamentele anterior menţionate, cu respectarea tuturor obligațiilor de la litera a) – f) enumerate mai sus.

 

Toate măsurile de publicitate și informare, împreună cu materialele publicitare și documentele adresate publicului aurespectatîntocmai Manualul de Identitate vizuală cuprinzând aspectele cu privire la:

(a) emblemei Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice stabilite în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr.1828/2006, alături de menţionarea Uniunii Europene;

(b) sigla Guvernului României, în conformitate cu standardele grafice stabilite, alături de menţionarea GUVERNULUI ROMÂNIEI, a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane abreviat (AMPOSDRU), respectiv „GUVERNUL ROMÂNIEI, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - „AMPOSDRU”;

(c) referinţei privind Fondul Structural, respectiv „Fondul Social European” şi utilizarea logo-ului FSE în conformitate cu standardele grafice stabilite;

(d) emblemei Instrumentelor Structurale în România, în conformitate cu standardele grafice stabilite, alături de textul „INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013”

(e) declaraţia „Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” însoţită deexpresia „Investeşte în oameni!”.

 

Rapoartele tehnico-financiare transmise pe parcursul implementării proiectului aucuprinstoate activităţile de informare şi de publicitate desfăşurate, aferente proiectului.

 

3. Metodologia

 3.1 Tipuri de comunicare şi transfer de informaţii

Modul prin care informația a fost transmisă către grupul țintă este caracterizat prin difuzarea spoturilor radio și TV; distribuirea materialelor publicitare (afișe, pliante, mape, etc.); contactul direct prin intermediul invitațiilor de participare, elaborare comunicate de presă şi noutăţi, precum și contactarea telefonică de către membrii echipei de implementare a proiectului.

 

Activităţile de informare şi publicitate auconţinutcombinaţia adecvată de măsuri, mesaje şi conţinut pentru grupul ţintă, adoptând strategii pentru maximizarea eficacităţii comunicării.

 

Prin măsurile de informare și publicitate au fostpromovate beneficiile şi oportunităţile oferite de proiectul „Calificarea şi recalificarea - O nouă şansă pentru viitorul tău” precum şi importanţa FSE și POSDRU.

Obiectivele specifice ale strategiei de informare şi publicitate sunt:

·         Asigurarea circuitului informaţional, sprijinului informativ pentru membrii grupului ţintă;

·         Creșterea gradului de conștientizare a nevoii și a posibilităților de a integra sau reintegra pe piața muncii din orașul Baia Sprie apersoanelorcare fac parte din grupul țintă

·         Asigurarea unei implementări a activităţilor prevăzute prin proiect transparente.

·         Informarea opiniei publice în legătură cu desfășurarea acestui proiect

 

3.2 Planificarea activităților de informare și publicitate în funcție de graficul de implementare al proiectului (GANTT)

 

ANUL  1

Activitatea

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Organizaţia care implementează

AT  3 Activitatea de informare si publicitate.

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BENEFICIARUL

AT. 3.1 Organizarea unei conferinte pentru lansarea proiectului.

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

AT. 3.2 Organizarea unei conferinte la sfarsitul primului an de implementare a proiectului

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

AT. 3.3 Organizarea unei conferinte la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului.

 

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

AT. 3.4 Realizarea unui website care sa contina toate informatiile relevante despre proiect.

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

AT. 3.5 Realizarea materialelor publicitare necesare pentru vizibilitatea proiectului.

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

AT. 3.6 Distribuirea materialelor publicitare achizitionate.

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

AT.3.7. Organizarea unui eveniment pentru diseminare de bune practici la nivel judetean.

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

ANUL  2

AT 3 Activitatea de informare si publicitate.

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BENEFICIARUL

AT. 3.1 Organizarea unei conferinte pentru lansarea proiectului.

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

AT. 3.2 Organizarea unei conferinte la sfarsitul primului an de implementare a proiectului

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

AT. 3.3 Organizarea unei conferinte la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului.

 

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

AT. 3.4 Realizarea unui website care sa contina toate informatiile relevante despre proiect.

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

AT. 3.5 Realizarea materialelor publicitare necesare pentru vizibilitatea proiectului.

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

AT. 3.6 Distribuirea materialelor publicitare achizitionate.

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

AT.3.7. Organizarea unui eveniment pentru diseminare de bune practici la nivel judetean.

Luna 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Planificarea evenimentelor care vor fi organizate în decursul proiectului

4.1 Activități întreprinse pentru pregătirea evenimentelor

·         Beneficiarul a respectattermenele din cererea de finanţare şi va planifica etapele de lucru, ţinând seama de perioadă, frecvenţa şi durata activităţilor propuse.

·         Beneficiarul a stabilitşi după caz a închiriatlocaţiile evenimentelor. Aţinutcont caspaţiul să asigure confortul participanţilor, sunetul să fie la parametrii optimi şi să existe o bună vizibilitate a proiecţiilor care vor avea loc în timpul evenimentului.

·         Beneficiarul a amenajatscena/prezidiul astfel încât să permită vizibilitatea din cea mai îndepărtată parte a încăperii. De asemenea s-aasiguratcă există suficiente căi de acces şi locuri de parcare în apropierea clădirii.

·         În caz în care este necesar beneficiarul a stabilitun moderator al evenimentelor care a asiguratrolul de prezentator.

·         Beneficiarul prin consultarea partenerilor a selectatpersoanele şi organizaţiile care vor fi invitate la evenimente.

·         Atât beneficiarul cât şi partenerii auelaborat, baza de date cu persoanele invitate la eveniment

·         Beneficiarul aredactattextul invitaţiei şi aconceputlayoutul invitaţiei.

·         Beneficiarul şi toţi partenerii auprodus/tipăritinvitaţiile şi le-audiseminatîn regie proprie, prin curierat sau poșta.

·         Beneficiarul şi după caz Partenerul 1 auasiguratserviciile de decorare/amenajare a locaţiei evenimentelor. Amenajarea locaţiei a respectatconceptul şi identitatea proiectului.

·         Beneficiarul s-aasiguratcă locațiile derulării evenimentelor dețin echipamentul audiovideo necesar derulării în condiţii optime a activităților din program (videoproiector, laptop, echipament/ecran de proiecţie cu suprafaţa de redare adecvată sălii, instalaţie de sonorizare, aer condiţionat, etc.).

·         Beneficiarul şi după caz partenerul 1 auamplasatmaterialele de semnalizare a locaţiei. Amplasarea a asigurato vizibilitate optimă a locului de desfăşurare a evenimentului.

 

4.2 Activităţi întreprinse în timpul desfășurării Evenimentelor

·         Beneficiarul și partenerii auasiguratprezenţa a minimum 2 persoane la intrarea în sală pentru înregistrarea participanţilor la evenimente. Aceste persoane au fostresponsabile şi de informarea şi îndrumarea participanţilor, distribuirea materialelor evenimentului şi oferirea de informaţii pe toată durata evenimentului.

·         La intrarea în locaţia evenimentului, beneficiarul și partenerii auamenajatun centru de primire/înregistrare/ghidare a participanţilor, beneficiarul și partenerul 1 asigurând o bună desfăşurare a oficiilor de primire a invitaţilor.

·         Lista de prezenţă acuprinsinformaţii, care includ, dar nu sunt limitate numai la: nume, instituţie, funcţia, date de contact, semnătură. Beneficiarul ainclusinformațiile primite la înregistrarea participanților în documentele de raportare.

·         Beneficiarul şi partenerii autransportatla locaţiile externe de desfăşurare a evenimentelor materiale pentru decorarea locației sau material de promovare precum și materiale pentru situaţii de urgenţă, precum consumabile (hârtie, pixuri, coli flipchart, markere etc.) dar şi echipamente tehnice (laptop, proiector).

4.3 Activități post-eveniment

Beneficiarul şi partenerii auavutresponsabilitatea analizei impactului şi percepţiei participanţilor referitoare la evenimente. În acest sens, s-aelaboratun raport privind desfăşurarea fiecărui eveniment din proiect.

 

Responsabil informare şi publicitate                                                                                                     Responsabil documentarist,

Nastai Raul Ioan                                                                                                                                                        Ruscan Mariana

28 Septembrie 2012

http://www.fondurieuropene.baiasprie.ro/

 

Ultima schimbare: Dec 13 2012 la 10:09 AM

Inapoi